Blogg

Vad gäller för bostadsrättsföreningens medlems- och lägenhetsförteckning

I utdrag ur Bostadsrättslag (1991:614) kan följande läsas

Medlems- och lägenhetsförteckning

8 §   Styrelsen skall föra förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar (medlemsförteckning) samt förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteckning). Förteckningarna kan bestå av betryggande lösblads- eller kortsystem. De kan också föras med automatisk databehandling eller på annat liknande sätt.

9 §   Medlemsförteckningen ska ha till ändamål att ge föreningen, medlemmarna och andra underlag för att bedöma medlemsförhållandena i föreningen.

Medlemsförteckningen ska innehålla uppgift om

   1. varje medlems namn och postadress,

   2. tidpunkten för medlemmens inträde i föreningen, och

   3. den bostadsrätt som medlemmen har.

Medlemsförteckningen ska hållas tillgänglig hos föreningen för var och en som vill ta del av den. Om förteckningen förs med automatiserad behandling, ska föreningen ge var och en som begär det tillfälle att hos föreningen ta del av en aktuell utskrift eller annan aktuell framställning av förteckningen. Lag (2016:111).

9 a §   Medlemsförteckningen ska upprättas så snart föreningen har bildats.

När en ny medlem har gått in i föreningen, ska uppgifter enligt 9 § andra stycket utan dröjsmål antecknas i medlemsförteckningen.

Om en medlem eller någon annan behörig person anmäler att ett förhållande som har angetts i medlemsförteckningen har ändrats, ska ändringen utan dröjsmål antecknas i förteckningen. Vid en medlems avgång ska också tidpunkten för avgången antecknas. Lag (2016:111).

9 b §   Bestämmelserna om medlemsförteckningen i 5 kap. 6 och 7 §§ lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar gäller i fråga om bostadsrättsföreningar. Lag (2018:715).

10 §   Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange

   1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen,

   2. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen,

   3. bostadsrättshavarens namn, samt

   4. insatsen för bostadsrätten.

Uppgifterna skall genast föras in i förteckningen när en lägenhet upplåts med bostadsrätt.

Underrättas föreningen om att en bostadsrätt pantsatts eller ändras någon uppgift i förteckningen, skall detta genast antecknas. Vid överlåtelse av bostadsrätt skall en kopia av överlåtelseavtalet fogas till förteckningen på lämpligt sätt.

Dagen för anteckningen skall anges. Lag (2004:247).

11 §   Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande lägenhet som han innehar med bostadsrätt. Utdraget skall avse uppgifter som enligt 10 § skall anges i förteckningen. Dagen för utfärdandet skall anges i utdraget.

BrfArkiv uppfyller lagkraven

BrfArkiv uppfyller samtliga av dessa lagkrav och du som användare leds på sätt så all data som krävs dokumenteras korrekt och på ett överskådligt vis.

Fler artiklar